Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu personalizowania treści dla odbiorców. Każdy użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, co spowoduje, że nie będą gromadzone żadne informacje.

Produktów: 0 0,00 zł

Koszyk jest pusty

Ilość:

Suma: 0,00

Polityka prywatności

Postanowienia ogólne


Niniejsza Polityka prywatności określa sposób przetwarzania udostępnionych przez Panią/Pana danych osobowych, zasady ich zabezpieczania oraz określenie przysługujących Pani/Panu praw w tym zakresie. Polityka prywatności dotyczy Pani/Pana danych osobowych pozyskanych przez Sklep Internetowy pod adresem internetowym http://www.sklep.akces.info.pl
Administratorem danych osobowych jest: Akces BK Sp. z o. o. ul. Zielona 11, 43-502 Czechowice-Dziedzice.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Sylwia Pasternak-Brunowska ( email: [email protected]), tel 609300026
Pani/Pana dane są przetwarzane z poszanowaniem zasad przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”), jak również przewidzianych w polskiej ustawie o ochronie danych osobowych, aktów wykonawczych do tej ustawy oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 123).
W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych Administrator opracował wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Administrator stosuje środki organizacyjne i techniczne zgodne z przepisami prawa.
Administrator zastrzega sobie prawo do aktualizacji lub zmiany poszczególnych postanowień polityki prywatności, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój serwisu internetowego. O wszelkich zmianach Administrator będzie informował w sposób widoczny i zrozumiały. Należy każdorazowe sprawdzić treść polityki prywatności przed skorzystaniem z oferty, aby w razie możliwych zmian i aktualizacji zapoznać się z ich bieżącą wersją.

Określenie celu zbierania danych osobowych oraz zakresu i sposobu
zbierania danych osobowych


Dane osobowe przetwarzane są w celu prawidłowej realizacji umowy, przedstawienia ofert, świadczenia usług, obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej, obsługi reklamacji, obsługi promocji, obsługi programów partnerskich. Pani/Pana dane osobowe uzyskane przy składaniu zamówienia są wykorzystywane w następujących celach: realizacji zamówienia, wykonania ciążących obowiązków prawnych (wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych), udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przepisami oraz marketing bezpośredni własnych produktów i usług, za pośrednictwem poczty e-mail, na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody.
Administrator pozyskuje takie dane osobowe jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, adres zamieszkania (miasto, ulica, lokal), NIP (dla osób prowadzących działalność gospodarczą), stanowisko. W celu realizacji wymogów ustawowych, Administrator dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych oraz zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z
naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

Podstawa przetwarzania danych


Umowa sprzedaży lub działania podejmowane na Pani/Pana żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), Ciążący na Administratorze obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), Pani/Pana zgoda wyrażona w Sklepie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), Umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Pani/Pana żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), Prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), Prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), Prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Okres przetwarzania

Pani/Pana dane będą przetwarzane tylko przez okres, na który pozwalają przepisy prawa, a więc do momentu:
• Gdy przestanie ciążyć na Administratorze obowiązek prawny, zobowiązujący do przetwarzania Pani/Pana danych,

• Gdy ustanie możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z umową zawartą przez strony,
• cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą,
• zostanie przyjęty przez Panią/Pana sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych - w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego. - w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi
najpóźniej.

Uprawnienia
Osoba, której dane osobowe przetwarza Administrator, posiada prawo do (z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa):
- dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 RODO);
- sprostowania danych (zgodnie z art. 16 RODO);
- usunięcia danych (zgodnie z art. 17 RODO);
- ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 RODO);
- prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 RODO);
- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Odwołanie lub sprzeciw w zakresie przetwarzania danych osobowych w celu przeprowadzenia Rejestracji i utrzymania Konta w Sklepie Internetowym następuje poprzez wysłanie wiadomości przez wysłanie e-maila na adres: [email protected]
Jeśli uzna Pani/Pan, iż przepisy rozporządzenia zostały naruszone przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Witryna stworzona na platformie