Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu personalizowania treści dla odbiorców. Każdy użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, co spowoduje, że nie będą gromadzone żadne informacje.

Produktów: 0 0,00 zł

Koszyk jest pusty

Ilość:

Suma: 0,00

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://www.sklep.akces.info.pl


INFORMACJE OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin znajduje zastosowanie do umów zawieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym http://www.sklep.akces.info.pl.pl, zwanego w dalszej części niniejszego Regulaminu „Sklepem internetowym”, za pośrednictwem którego prowadzona jest sprzedaż Towarów przy wykorzystaniu sieci Internet.

2. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część Umowy Sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego, a dostęp do niniejszego Regulaminu możliwy jest w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu http://www.sklep.akces.info.pl

3. Sklep internetowy działający na stronie http://www.sklep.akces.info.pl prowadzony jest przez Akces BK Sp. z o. o. wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000605319., posiadającą numer NIP: 6521726843 i numer REGON: 363847548, zwaną dalej Sprzedawcą.

4. Niniejszy Regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017 poz. 1219 z późn. zm.).

5. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
rodzaje i zakres usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną,
zasady dokonywania rejestracji i korzystania ze Sklepu internetowego Sprzedawcy,

warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień na Towary oferowane w ramach Sklepu internetowego Sprzedawcy, w tym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca,
warunki i zasady dostawy Towarów oferowanych w ramach Sklepu internetowego Sprzedawcy,
zasady i warunki zawierania oraz rozwiązywania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu internetowego,
zasady i tryb rozpatrywania reklamacji.

6. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców, którzy korzystają ze Sklepu internetowego Sprzedawcy, o ile określone postanowienie niniejszego Regulaminu nie stanowi inaczej i jest skierowane wyłącznie do konsumentów albo do przedsiębiorców.

7. Sklep internetowy, na opisanych poniżej zasadach, prowadzi sprzedaż Towarów:
- z dostawą do Klienta,
- poprzez umożliwienie Klientowi dokonania osobistego odbioru Towarów w sklepie stacjonarnym Akces BK Sp. z o. o., wybranym przez Klienta podczas procedury składania Zamówienia.

DEFINICJE

W rozumieniu niniejszego Regulaminu poniższe pojęcia mają następujące znaczenie:

1. DZIEŃ ROBOCZY – dzień kalendarzowy od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie Sklepu internetowego, który umożliwia utworzenie Konta.

3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – interaktywny formularz dostępny na stronie Sklepu internetowego, który umożliwia złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Towarów do elektronicznego koszyka, a także ustalenie oraz modyfikację danych Zamówienia takich jak np.: rodzaj i ilość Towarów, dane do faktury, adres dostawy, sposób dostawy, czy sposób płatności.

4. KLIENT -  osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w sytuacjach określonych przez przepisy prawa również osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu internetowego Sprzedawcy.

5. KONSUMENT – Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu internetowego prowadzonego przez Sprzedawcę w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 

6. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są informacje o złożonych przez Usługobiorcę - w Sklepie internetowym Sprzedawcy - Zamówieniach, a także inne podane przez Usługobiorcę dane.

7. REGULAMIN – niniejszy Regulamin Sklepu internetowego określający zarówno zasady, jak i warunki świadczenia usług przez Sprzedawcę, w tym w szczególności zawierania z Klientami Umów sprzedaży drogą elektroniczną w ramach prowadzonego przez Sprzedawcę Sklepu internetowego.

8. SKLEP INTERNETOWY – serwis internetowy Sprzedawcy działający pod adresem internetowym  http://www.sklep.akces.info.pl , za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia.

9. SKLEP STACJONARNY – detaliczny punkt sprzedaży prowadzony przez Sprzedawcę, w którym możliwy jest odbiór Towarów zamówionych w Sklepie internetowym, zlokalizowany pod adresem: 43-502 Czechowice – Dziedzice, ul. Zielona 11.

10. SPRZEDAWCA – Akces BK Sp. z o. o 43-502 Czechowice Dziedzice, ul. Zielona 11, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000605319., posiadającą numer NIP: 6521726843 i numer REGON: 363847548

11. TOWAR – produkty prezentowane na stronie internetowej Sklepu internetowego wraz z ich cenami oraz opisem, oferowane do sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego.

12. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2018 poz. 1025 z późn. zm.), zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu internetowego.

13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona w drodze elektronicznej przez Sprzedawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu internetowego.

14. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w sytuacjach określonych przez przepisy prawa również osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta lub zamierza skorzystać z Usługi elektronicznej za pośrednictwem Sklepu internetowego.

15. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2017 poz. 683 z późn. zm.)

16. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia, którego celem jest zawarcie Umowy sprzedaży Towaru ze Sprzedawcą, określające w szczególności: rodzaj i ilość zamówionych Towarów, adres i sposób dostawy oraz sposób płatności.
   
17. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.)
 


OGÓLNE ZASADY FUNKCJONOWANIA SKLEPU INTERNETOWEGO

Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami oraz do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
Sklep internetowy prowadzi sprzedaż wysyłkową Towarów na terenie Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem sieci Internet.
Prezentowane na stronie internetowej http://www.sklep.akces.info.pl informacje na temat Towarów oraz ich cen dotyczą wyłącznie Sklepu internetowego i obowiązują na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Do korzystania ze Sklepu internetowego konieczne jest, by system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient spełniał następujące, minimalne wymagania techniczne:

Mozilla Firefox w wersji 4 bądź nowszej lub
Internet Explorer w wersji 9 lub nowszej,

minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli ,
włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
Do korzystania ze Sklepu internetowego niezbędne jest stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu, posiadanie konta poczty elektronicznej, a także podanie telefonu kontaktowego.
6. Wszystkie Towary sprzedawane w Sklepie internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz dopuszczone do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
7. Wszystkie ceny za Towary dostępne w Sklepie internetowym Sprzedawcy podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (są cenami brutto). Podane ceny nie zawierają informacji na temat kosztów dostawy Towaru, które to informacje podawane są na stronie Sklepu internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także bezpośrednio przed jego złożeniem.
8. Cena Towaru i koszty dostawy zostaną wskazane w Potwierdzeniu Zamówienia przesłanym Klientowi na podany przez niego adres poczty elektronicznej.
9. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Sklep internetowy ma prawo do zmiany cen Towarów jakie znajdują się w ofercie, wprowadzania do oferty nowych Towarów, a także przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu internetowego lub wprowadzania w nich zmian.
10. W przypadku prowadzenia sprzedaży promocyjnej czy organizacji wyprzedaży, ilość Towarów przeznaczona do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży jest ograniczona. Realizacja Zamówień, aż do wyczerpania zapasów, następuje według kolejności wpływania potwierdzanych przez Sklep internetowy Zamówień na te Towary.
11. W Sklepie internetowym Sprzedawcy Klient może korzystać z Usług Elektronicznych w postaci: Konta oraz Formularza Zamówienia.
Klient ma możliwość założenia w Sklepie internetowym własnego Konta, które przy kolejnych zakupach umożliwi pominięcie etapu związanego z wpisywaniem danych osobowych Klienta, bądź też danych dotyczących jego firmy. Rejestracja Konta umożliwi także uzyskanie dostępu do historii Zamówień. Celem skorzystania z Konta konieczne jest wypełnienie Formularza Rejestracji (konieczne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło; w przypadku Usługobiorców niebędących Konsumentami niezbędne jest ponadto, podanie nazwy firmy oraz numeru NIP), przesłanie go do Sprzedawcy poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij”, a następnie potwierdzenie zamiaru utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający, przesłany automatycznie na podany przez Usługobiorcę adres poczty elektronicznej. Usługa Elektroniczna - Konto jest nieodpłatna i świadczona przez czas nieoznaczony. Usługobiorca w każdej chwili, bez podania przyczyny ma możliwość usunięcia utworzonego Konta poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:  [email protected] bądź w formie pisemnej na adres: 43-502 Czechowice – Dziedzice ul. Zielona 11.
korzystanie z Formularza Zamówienia możliwe jest od momentu dodania przez Klienta pierwszego Towaru do elektronicznego koszyka w Sklepie internetowym. W Formularzu Zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta następujących danych: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży tj. zamówionego Towaru/Towarów, ich ilości, miejsca i sposobu dostawy, a także sposobu płatności. W przypadku Usługobiorców niebędących Konsumentami niezbędne jest ponadto podanie nazwy firmy oraz numeru NIP. Korzystanie z Formularza Zamówienia jest nieodpłatne.
12. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Sprzedawcę, a także inne reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu internetowego, za wyjątkiem procedury reklamacji opisanej w pkt VI niniejszego Regulaminu, Usługobiorca może składać pisemnie na adres Akces BK Sp. z o. o., 43-502 Czechowice Dziedzice, ul. Zielona 11 lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej: [email protected]  Do złożonej reklamacji Sprzedawca ustosunkuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
13. Klient może składać Zamówienia na Towary i dokonywać ich zakupu za pośrednictwem Sklepu internetowego:
- po uprzednim lub przy jednoczesnym zarejestrowaniu się poprzez utworzenie Konta, o którym mowa w ust. 11 lit. a),
- bez konieczności zarejestrowania się w serwisie (formuła „Gość”) - po podaniu niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez dokonywania rejestracji.
14. Klient, który dokonał rejestracji poprzez utworzenie Konta jest zobowiązany do ochrony dostępu do utworzonego konta, zwłaszcza poprzez zachowanie w poufności hasła do konta.
15. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Prezentowany na stronach internetowych Sklepu internetowego katalog Towarów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny.
16. Do każdej Umowy sprzedaży Towarów wystawiany jest dokument sprzedaży w postaci faktury VAT lub paragonu fiskalnego, w zależności od żądania Klienta.
17. Zamówienie należy składać w języku polskim.
18. Sprzedawca nie prowadzi w Sklepie Internetowym sprzedaży hurtowej i może wprowadzić maksymalną liczbę sztuk określonego Towaru lub rodzaju Towarów, objętych jednym Zamówieniem. Informacje o stosowanych ograniczeniach dotyczących maksymalnej liczby sztuk określonego Towaru lub rodzaju Towarów objętych jednym Zamówieniem, dostępne są w Sklepie Internetowym pod adresem http://www.sklep.akces.info.pl W razie potrzeby złożenia przez Klienta Zamówienia obejmującego większą liczbę sztuk określonego Towaru, Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą pod numerem tel. +48 32 214 64 50 , lub pod adresem e-mail: [email protected] w celu ustalenia warunków realizacji Zamówienia hurtowego. Potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia hurtowego Klient otrzyma po uzgodnieniu warunków jego realizacji.

IV. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY I REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Zamówienia Klientów na Towary sprzedawane w Sklepie internetowym przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowej Sklepu internetowego.
2. Klient może składać Zamówienia przez 7 [siedem ] dni w tygodniu, 24 [ dwadzieścia cztery ]  godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej http://www.sklep.akces.info.pl lub poczty elektronicznej: [email protected]
3. Dla zrealizowania Zamówienia w Sklepie internetowym konieczna jest akceptacja niniejszego Regulaminu.
4. Klient składa Zamówienie w Sklepie internetowym poprzez wybór danego Towaru lub większej ilości Towarów za pomocą opcji „DODAJ DO KOSZYKA”, a następnie postępuje zgodnie ze wskazówkami zamieszczonymi na stronie Zamówienia w Sklepie internetowym. W celu potwierdzenia Zamówienia Klient klika przycisk POTWIERDZAM ZAMÓWIENIE. Złożenie Zamówienia stanowi złożenie przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia.
5. Klient składając  Zamówienie wskazuje:

zamawiane Towary,
dane odbiorcy,
miejsce dostawy (za wyjątkiem sytuacji, gdy Towar zakupiony został z opcją odbioru osobistego w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy),
dane niezbędne do wystawienia faktury VAT (o ile Klient wyraził wolę otrzymania faktury),
sposób dostawy,
sposób dokonania płatności.
6. Przed wysłaniem Zamówienia tzn. przed kliknięciem przycisku POTWIERDZAM ZAMÓWIENIE, Klient ma możliwość ponownej weryfikacji i ewentualnej zmiany wszystkich podanych wcześniej danych (np. imię i nazwisko, adres, adres do dostawy, forma płatności itp.).
7. Po złożeniu Zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail zostaje przesłane Potwierdzenie złożenia zamówienia. Sklep internetowy potwierdza zawarcie Umowy Sprzedaży poprzez wiadomość wysłaną Klientowi drogą mailową przez upoważnionego pracownika Sklepu internetowego (POTWIERDZENIE ZAMÓWIENIA). Potwierdzenie Zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą zostaje zawarta Umowa sprzedaży. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu internetowego Sprzedawcy.
8. Do momentu wysłania przez Sprzedawcę POTWIERDZENIA ZAMÓWIENIA stanowiącego przyjęcie przez Sprzedawcę złożonego Zamówienia, Klient może dokonywać zmian w Zamówieniu poprzez rezygnację z całości, bądź z części zamówionych Towarów. W przypadku rezygnacji z Zamówienia (zarówno w całości, jak i w części), gdy Klient dokonał już zapłaty za zamówiony Towar, zwrot płatności (w całości bądź w odpowiedniej części) nastąpi zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
9. Zamówienia są realizowane w terminie do 2 dni roboczych od dnia przesłania Potwierdzenia Zamówienia przez Sprzedawcę na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej - w przypadku wyboru płatności przy odbiorze osobistym lub „za pobraniem” (dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej) oraz w terminie do 2 dni roboczych od dnia zaksięgowania zapłaty na rachunku bankowym Sklepu internetowego Sprzedawcy – w przypadku dokonywania płatności przelewem bankowym. Wskazane terminy stanowią orientacyjny czas liczony od chwili przesłania przez Sprzedawcę Potwierdzenia Zamówienia - w przypadku wyboru płatności przy odbiorze osobistym lub „za pobraniem”, bądź zaksięgowania zapłaty na rachunku bankowym Sklepu internetowego Sprzedawcy – w przypadku dokonywania płatności przelewem bankowym, do momentu wysłania przedmiotu Zamówienia do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej, bądź poinformowania Klienta o możliwości dokonania odbioru osobistego Towarów w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy. Powyższe terminy nie obowiązują w sytuacji, gdy Klient uzgodni ze Sprzedawcą inny termin dostawy zamówionych Towarów. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz.14:00, w soboty, niedziele i święta będą rozpatrywane i potwierdzane według kolejności ich złożenia, w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym Zamówienie zostało złożone.
10. Terminy realizacji określone w ust. 9 nie dotyczą Towarów:
dla których podano inny termin realizacji. Do takich Towarów stosuje się termin realizacji, który został wyraźnie przy nich wskazany,
o właściwościach określonych indywidualnie przez Klienta (tj. produkowanych na indywidualne Zamówienie). W takich przypadkach termin realizacji Zamówienia zostaje każdorazowo ustalony przez strony.
11. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką przy odbiorze osobistym oraz płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze zamówionego Towaru.
12. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem bankowym, Klient jest obowiązany do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od daty Potwierdzenia Zamówienia.
13. W przypadku dokonywania płatności przelewem bankowym, jeżeli Kupujący nie dokona płatności w terminie 7 dni od daty Potwierdzenia Zamówienia, Sprzedawca ma prawo anulować Zamówienie, informując o tym Kupującego drogą mailową.
14. Jeżeli termin realizacji Zamówień na poszczególne Towary jest różny, realizacja Zamówienia następuje w terminie dłuższym.  
15. Sprzedawca niezwłocznie, najpóźniej w następnym dniu roboczym po przyjęciu Zamówienia, poinformuje Klienta o braku dostępności całości lub części Towarów objętych Zamówieniem, wysyłając stosowną informację na podany przez Klienta adres e-mail oraz proponując:
a) anulowanie całości Zamówienia – w przypadku wyboru tej opcji, Sprzedawca będzie zwolniony z obowiązku realizacji Zamówienia,
b) anulowanie Zamówienia w części, w której realizacja w wyznaczonym terminie nie jest możliwa -   w przypadku wyboru tej opcji, Zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Sprzedawca będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie,
c) podział Zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części Zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie - w przypadku wyboru tej opcji, wysłanie składających się na Zamówienie Towarów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach.
16. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu informacji o anulowaniu całości Zamówienia lub niezwłocznie po stwierdzeniu braku dostępności zamówionego Towaru (wszystkich zamówionych Towarów) zwróci Klientowi całość płatności jakie zostały uiszczone za Towar objęty Zamówieniem. W przypadku ustalenia, iż złożone Zamówienie zostanie zrealizowane w części, Sprzedawca dokona zwrotu ceny oraz kosztów dostawy tych Towarów, co do których Zamówienie nie zostanie zrealizowane. Zwrot płatności nastąpi na rachunek bankowy Klienta, z którego dokonana została zapłata lub w sytuacji poczynienia wyraźnych uzgodnień pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą, gotówką w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy, w którym Towary zostały zakupione.


17. Sprzedawca jest uprawniony do odmowy przyjęcia Zamówienia Klienta z uzasadnionych przyczyn, a zwłaszcza wówczas, gdy Klient w przeszłości co najmniej dwukrotnie złożył Zamówienie, które następnie nie zostało przez niego odebrane bez podania przyczyny oraz bez złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

V. DOSTAWA I FORMY PŁATNOŚCI ZA TOWAR

Zamówione Towary są dostarczane wyłącznie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, na adres wskazany przez Klienta. Towar w czasie dostawy jest zabezpieczony przed uszkodzeniem w transporcie.
W momencie odbioru przesyłki zaleca się sprawdzenie czy przesyłka jest oryginalnie zapakowana. W przypadku stwierdzenia, że paczka jest uszkodzona, zaleca się sprawdzenie zawartości przesyłki w obecności kuriera.
Towar wysyłany jest z magazynu Sklepu internetowego w Czechowicach – Dziedzicach w dniach od poniedziałku do piątku. Przesyłki dostarczane są tylko w dni robocze. Sprzedawca nie zastrzega godzin doręczenia Towaru.
Zapłata za zamówiony Towar może nastąpić w następujący sposób:
płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki w przypadku wysyłki Towarów za pośrednictwem  firmy kurierskiej. W takiej sytuacji realizacja Zamówienia nastąpi po zakończeniu przez Klienta składania Zamówienia w Sklepie internetowym i Potwierdzeniu Zamówienia przez Sprzedawcę,
płatność przelewem bankowym. W takiej sytuacji realizacja Zamówienia nastąpi z chwilą wpływu na wskazane konto bankowe Sklepu internetowego należności za zamówiony przez Klienta Towar w pełnej wysokości,
płatność gotówką przy odbiorze osobistym w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy.
O kosztach wysyłki Klient jest informowany w trakcie składania Zamówienia. Koszty dostawy Towaru są także wskazywane na stronach Sklepu internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy. Odbiór osobisty Towaru przez Klienta jest bezpłatny. W przypadku Zamówienia na Towary o łącznej wadze powyżej 30 kg Klient jest informowany o konieczności skontaktowania się ze Sklepem internetowym w celu indywidualnego ustalenia kosztów wysyłki.
Dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej nie jest możliwa na adres skrytki pocztowej.
Sprzedawca przewiduje również opcję odbioru osobistego Towarów w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy zlokalizowanym pod adresem 43-502 Czechowice Dziedzice, ul. Zielona 11 – w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach pracy sklepu tynkarza tj. od 7:00 – 16:00. Przed dokonaniem odbioru osobistego konieczny jest kontakt telefoniczny pod numerem tel. 32 214 64 50 lub mailowy zgodnie z danymi zawartymi w części Regulaminu dotyczącej składania zamówień. Sprzedawca jest uprawniony do żądania od osoby obierającej Towar okazania dokumentu tożsamości oraz podpisania pokwitowania odbioru Towarów. W przypadku braku okazania dokumentu tożsamości lub odmowy podpisania pokwitowania, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Sprzedawca może odmówić wydania Towarów. Klient powinien odebrać zamówiony Towar w terminie 2 dni od dnia otrzymania informacji o możliwości jego odbioru. W przypadku braku odbioru zamówionych Towarów Zamówienie Klienta zostanie anulowane, a uiszczona za Zamówienie cena (o ile taka zapłata miała miejsce) zostanie zwrócona Klientowi na rachunek bankowy, z którego dokonana została zapłata. Informacja o anulowaniu Zamówienia zostanie przesłana na adres e-mail podany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
W toku składania Zamówienia Klient będzie mógł zaznaczyć opcję, czy chce otrzymać wraz z zamawianym Towarem paragon czy fakturę dokumentującą dokonany w Sklepie internetowym zakup. Wybrany dokument zostanie dołączony do dostarczanej/odbieranej przesyłki.


VI. REKLAMACJE

Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Towarów bez wad fizycznych i prawnych. 
Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta, w sytuacji, gdy sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) zostały wskazane w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności w art. 556-576 Kodeksu cywilnego.
Okres rękojmi wynosi dwa lata od dnia wydania Towaru Klientowi, z zastrzeżeniem art. 568 § 6 kodeksu cywilnego. 
W przypadku, gdy Sprzedawca na podstawie przepisów o rękojmi dostarcza Klientowi Towar wolny od wad może jednocześnie żądać zwrotu Towaru wadliwego.
Reklamacje mogą zostać złożone przez Klienta pisemnie (listownie) na adres Sklepu internetowego: 43-502 Czechowice-Dziedzice ul. Zielona 11 lub w drodze elektronicznej na adres poczty elektronicznej: [email protected]
Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Wskazane ograniczenie nie ma zastosowania jeżeli Towar był już wymieniany lub naprawiony przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie zadośćuczynił obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady. 
Jeżeli Klientem jest Konsument może on zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w wybrany przez Klienta sposób jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem zaproponowanym przez Sprzedawcę. 
Wymiana wadliwego Towaru na wolny od wad lub usunięcie wady przez Sprzedawcę dokonywane jest rozsądnym z czasie, bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. 

9. W celu rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie Sprzedawcy wadliwego Towaru wraz z dowodem jego zakupu i opisem reklamacji. O ile to możliwe zaleca się, by reklamowany Towar był zwracany w oryginalnym opakowaniu. Zwracany Towar powinien być kompletny.
10. W reklamacji Klient powinien wskazać opis stwierdzonej wady, żądany sposób jej rozstrzygnięcia oraz zwrotne dane teleadresowe. W opisie reklamacji zaleca się podanie: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji (w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady); żądania sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży oraz danych kontaktowych osoby składającej reklamację. Podane wymogi stanowią wyłącznie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem wskazanego opisu reklamacji. Załączenie paragonu lub faktury VAT dokumentującej zakup nie jest konieczne, ale ułatwi rozpatrzenie reklamacji.
11. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi jest obowiązany dostarczyć Sprzedawcy wadliwy Towar na adres: 43-502 Czechowice-Dziedzice ul. Zielona 11. W przypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia Towaru ponosi Sprzedawca. W przypadku Klienta niebędącego Konsumentem koszt dostarczenia Towaru ponosi Klient. Jeżeli ze względu na rodzaj Towaru jego dostarczenie przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient jest obowiązany udostępnić Towar Sprzedawcy w miejscu, w którym Towar się znajduje.
12. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący Konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
13. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony drogą elektroniczną poprzez przesłanie wiadomości, na wskazany przez Klienta w reklamacji adres poczty elektronicznej, a w przypadku jego braku, na adres pocztowy Klienta.

14. Klient niebędący Konsumentem może złożyć reklamację w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru wadliwego lub niezgodnego z umową. Podstawę reklamacji stanowi protokół szkody sporządzony przez pracownika firmy kurierskiej  (w przypadku uszkodzenia Towaru podczas wysyłki) oraz dowód zakupu Towaru. Po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu 1 lub w przypadku braku protokołu szkody (w przypadku uszkodzenia Towaru podczas wysyłki) i dowodu zakupu Towaru w Sklepie internetowym, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady Towaru. W razie stwierdzenia, że reklamacja Klienta niebędącego Konsumentem jest nieuzasadniona, to Klient zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów związanych z reklamacją.


VII. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

Jeżeli Klientem Sklepu internetowego jest Konsument może on, po zakończeniu postępowania reklamacyjnego skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, np. pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym. 
Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Konsument może skorzystać także z procedur mediacyjnych zapewnianych przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej lub stałe polubowne sądy konsumenckie działające przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej, a także skorzystać z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce tylko w przypadku, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.


VIII. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Na podstawie art. 27 ustawy o Prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego bez wskazania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej, w terminie 14 dni od dnia odbioru Towarów (objęcia rzeczy w posiadanie), a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od dnia objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedawcy tj.: 43-502 Czechowice Dziedzice, ul. Zielona 11.
Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach konsumenta oraz dodatkowo stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu, a także znajduje się na stronie Sklepu internetowego w zakładce dotyczącej odstąpienia od umowy. Skorzystanie z załączonego wzoru nie jest obowiązkowe.
W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą, a wszelkie świadczenia stron oraz wynagrodzenie otrzymane w wyniku wykonania umowy podlegają zwrotowi.
Konsument ma obowiązek zwrotu Towarów w terminie 14 dni od dnia, w którym od umowy odstąpił, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar.
Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności (za wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie internetowym), w tym koszty dostawy Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może on wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych od Konsumenta płatności do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
W przypadku, gdy Konsument odstępuje od Umowy Sprzedaży jedynie w zakresie niektórych Towarów, które były objęte jednym Zamówieniem, Sprzedawca zwróci część kosztów dostawy, która była związana ze zwracanymi Towarami. Nie podlegają zwrotowi te koszty dostawy Towarów, które Konsument zobowiązany jest ponieść w związku z dostawą tej części Towarów, co do której Konsument od umowy nie odstąpił.
Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, w których przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (tj. przygotowany na specjalne zamówienie Konsumenta i dostosowany indywidualnie do jego potrzeb) lub ściśle związanych z jego osobą, w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, a także w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 Zwracany Towar powinien być kompletny i znajdować się w stanie niezmienionym tj. nienoszącym śladów przekraczających zakres zwykłego użytkowania, a także o ile to możliwe w oryginalnym opakowaniu. Zwrotu towaru należy dokonać wraz ze wszystkimi dokumentami dołączonymi do Towaru. Po przyjęciu zwrotu Towaru, Sprzedawca prześle Konsumentowi, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, skierowanym na adres wskazany przez Konsumenta podczas składania Zamówienia -  fakturę korygującą VAT, o ile Konsument żądał wystawienia faktury VAT.  
 9.Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny dla stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
IX. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

1.Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy możliwe jest bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
2. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Towaru przewoźnikowi to na Klienta niebędącego Konsumentem przechodzą korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo ich przypadkowej utraty lub uszkodzenia. Klient niebędący Konsumentem zobowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju.
3. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Towar wobec Klienta niebędącego Konsumentem zostaje wyłączona.
4. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem/Usługobiorcą niebędącym Konsumentem będą rozstrzygane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.


X.  DANE OSOBOWE

Administratorem danych osobowych osób fizycznych korzystających ze Sklepu internetowego jest Akces BK  Sp. z o. o 43-502 Czechowice Dziedzice, ul. Zielona 11
Informacje o sposobie i zakresie przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących uprawnieniach można uzyskać kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych, to jest : Sylwia Pasternak-Brunowska e-mail: [email protected], tel. 609 300 026 lub pisemnie na wskazany wyżej adres siedziby Administratora danych 
Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak konieczne do zrealizowania Zamówienia w Sklepie internetowym.
Dane osobowe są przetwarzane w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce Prywatności opublikowanej na stronach Sklepu internetowego.

Dane osobowe podane przez Klienta w związku z rejestracją Konta w Sklepie internetowym lub w związku ze złożeniem Zamówienia w Sklepie internetowym, będą przetwarzane przez Sprzedawcę  w celu wykonania zawartej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a zwłaszcza w celu umożliwienia Klientowi korzystania ze Sklepu internetowego, realizacji przez Sprzedawcę złożonego Zamówienia, wystawienia faktury VAT i prowadzenia sprawozdawczości finansowej, a także w celu wykonania postanowień obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe Klientów są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedawcę także w celu marketingu usług własnych (w przypadkach, gdy przepisy prawa dopuszczają przetwarzanie danych w tych celach, bez zgody osoby, której dane dotyczą) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
Dane osobowe Klientów mogą być przekazane uprawnionym do tego organom na zasadach określonych w przepisach obowiązującego prawa.
W sytuacji wybrania przez Klienta możliwości dostarczenia zamówionego Towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL, podmiotom tym zostaną powierzone dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji dostawy Towaru, w tym informacje służące do komunikacji z Klientem tj. numer telefonu czy adres e-mail.
Dane osobowe Klientów są przechowywane przez Sprzedawcę przez czas trwania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartej w ramach Sklepu internetowego (w tym w związku z założeniem Konta) oraz po jej zakończeniu w celu realizacji przez Sprzedawcę praw i obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
Klientowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania (w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest usprawiedliwiony interes Administratora), prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek wypełnienie pól oznaczonych jako „pola obowiązkowe” jest konieczne do zrealizowania Zamówienia w Sklepie internetowym oraz wystawienia faktury (o ile wymóg ten dotyczy określonego podmiotu).
Klienci Sklepu internetowego mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich  poprawiania oraz żądania ich usunięcia w Zakładce TWOJE KONTO.
Sprzedawca dochowuje najwyższej staranności w ochronie danych osobowych oraz prawa do prywatności. Wszystkie zastosowane przez Sprzedawcę środki ochrony informacji są zgodne ze standardami ochrony wskazanymi w RODO oraz innych przepisach prawa powszechnie obowiązującego.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim, zgodnie z prawem polskim.
2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a także inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.04.2020
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, tj. np. zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw, w zakresie w jakim zmiany te wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
5.  W sytuacji, gdy na podstawie niniejszego Regulaminu dojdzie do zawarcia umów o charakterze ciągłym (np. założenie Konta) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W sytuacji, gdy w zmienionym Regulaminie wprowadzone zostaną jakiekolwiek nowe opłaty lub zostaną podwyższone obecne, Usługobiorca będący Konsumentem będzie miał prawo odstąpienia od umowy. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu (tzn. zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na składane już lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane czy też wykonane już Umowy Sprzedaży).
6.  Zmieniony Regulamin będzie miał zastosowanie do Zamówień złożonych od dnia wejścia w życie zmian, o ile zmieniony Regulamin zostanie udostępniony w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią oraz z zastrzeżeniem, że Klient potwierdzi zapoznanie się i akceptację zmienionego Regulaminu przed złożeniem Zamówienia, do którego zmieniony Regulamin będzie miał zastosowanie.
7. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy. 

Witryna stworzona na platformie